“A.S. Talma Stichting beleidsplan”

BELEIDSPLAN

Om de doelstelling van de A.S. Talma Stichting te kunnen effectueren doet de Stichting aan vermogensvorming in de vorm van belegging in onroerend goed en effecten en beheren van diverse spaarrekeningen. De uit het vermogen verworven inkomsten worden onder andere ingezet voor het financieel ondersteunen van (innovatieve) projecten in de zorg voor zorginstellingen, zoals beschreven in lid 1 van artikel 2 van de statuten. In het kader van het voorgaande is in 2005, samen met NHL Stenden Hogeschool te Leeuwarden, het lectoraat ‘’Wonen, welzijn en zorg op hoge leeftijd’’ in het leven geroepen. De stichting stelt hiervoor een door het bestuur vast te stellen bedrag beschikbaar. Naast de meerjarige financiering van het Talmalectoraat worden de verworven inkomsten ingezet voor de gehele of gedeeltelijke financiering van projecten of bijzondere activiteiten in de zorg.

Het bestuur bepaalt jaarlijks bij het vaststellen van de begroting de omvang van het bedrag dat voor (project)subsidiëring beschikbaar is. De ingediende subsidieaanvragen worden beoordeeld op basis van beoordelingscriteria, die direct zijn afgeleid van de doelstelling van de Stichting. Deze beoordelingscriteria zijn beschreven in een notitie.

Het bestuur hecht grote waarde aan een goed contact met de Talma instellingen en met het Talmalectoraat. Daarom heeft elk bestuurslid een speciale taak als contactpersoon van één van de Talma instellingen en/of van het Talmalectoraat en heeft dit bestuurslid regelmatig contact met het management van betreffende Talma instelling en/of met de lector van het Talmalectoraat. Ook brengt het voltallige bestuur regelmatig een bezoek aan alle Talma instellingen en aan het Talmalectoraat om op de hoogte te blijven van alle wensen en ontwikkelingen van de ouderenzorg in het algemeen en van de instelling in het bijzonder.

Het door de A.S. Talma Stichting gevoerde beleid wordt jaarlijks geëvalueerd bij het vaststellen van het Jaarverslag. Bij de werving van nieuwe bestuursleden kunnen, afhankelijk van de in te vullen bestuursfuncties, de volgende factoren een rol spelen:

– affiniteit met zorg voor ouderen in het algemeen;
– algemene bestuurlijke ervaring;
– leidinggevende en/of bestuurlijke ervaring in de ouderenzorg;
– voor de vacante bestuursfunctie relevante inhoudelijke kennis en ervaring; –
– nieuw te benoemen bestuursleden mogen geen relatie hebben met individuele Talma zorginstellingen of met de rechtspersoon waarvan deze deel uitmaken, of met subsidie vragende organisaties. Deze bepaling geldt gedurende de gehele bestuursperiode van alle bestuursleden.

Voor beoordelingscriteria: klik hier

Nieuws

UPDATE WINKELTJE TALMA HOEVE FEANWÂLDEN

2024 – Het bestuur van de A.S. Talma Stichting heeft positief gereageerd op de aanvraag van Talma Hoeve Feanwâlden om het bestaande winkeltje up-to-date te maken. Er zal een metamorfose plaatsvinden: nieuwe stelling, zitje, verrijdbaar tafeltje, twee stoelen, servies, nieuwe wanden, verplaatsen van de toonbank

Door naar artikel

MEDISCHE APPARATUUR VOOR SIONSBERG DOKKUM

2023 – Sionsberg Netwerk Ziekenhuis in Dokkum ontvangt van de A.S. Talma Stichting een financiële bijdrage voor een noodzakelijke vervangingsinvestering van medische apparatuur. Er zal een scopieopstelling voor de KNO en Urologie afdeling worden aangeschaft. Het betreft hier een processor met als extra functie

Door naar artikel

TALMA INNOVATIEPRIJS 2023

2023 – Op 8 juni 2023 vond voor de 10e keer het Talmasymposium plaats; dit jaar gehouden bij Talma Hûs in Feanwâlden. De pitches (korte presentatie van een dienst of product) werden verzorgd door vijf verschillende Talma instellingen. De A.S. Talma Stichting geeft met ingang van 2023 een financiële vergoeding

Door naar artikel

JBL BOXEN AANGESCHAFT IN TALMA HÛS EN TALMA HOEVE IN FEANWÂLDEN

2023 – In Talma Hûs zijn 3 JBL boxen en in Talma Hoeve is een JBL Party Box aangeschaft na subsidie van de A.S. Talma Stichting. De meerwaarde van het gebruik van JBL boxen is dat muziek individueel kan worden afgespeeld, bijvoorbeeld bij iemand die bedlegerig is. Zo kan men muziek afspelen die aansluit bij...

Door naar artikel

MEUBILERING DRIE NIEUWE RESPIJT KAMERS EN NIEUWE DUOFIETS VOOR TALMA BORGH APELDOORN

2023 – De A.S. Talma Stichting heeft subsidie toegekend aan Talma Borgh in Apeldoorn voor de meubilering van drie nieuwe respijt kamers.  De verbouwing van enkele kantoren tot drie ruime logeer/respijt appartementen leidt tot een uitgebreider zorgaanbod van Talma Borgh. Door het leveren van respijtzorg kan

Door naar artikel

“Heel erg bedankt voor de hulp”

Harrie Dijkstra / Hof en Hiem

Vraag ook subsidie aan